Izjava o zaštiti osobnih podataka

 • Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka MAGDALENA – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2, kao Voditelj obrade, izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018.godine.
 • Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. 

OPĆI PODACI

 • Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
 • Za obradu podataka odgovorna je: MAGDALENA – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2, Voditelj obrade
 • Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su: broj telefona: 049/244-555,  e-mail: info-gdpr@magdalena.hr, adresa: Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2  – naznačiti GDPR
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka je Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52., dostupan putem: tel/mob:+385 91 2017886; e mail adresa: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr 

VRSTE I SVRHA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

 • Voditelj obrade sakuplja osobne podatke koji se odnose na:  zaposlenike, vanjske suradnike, korisnike osnovne djelatnosti voditelja obrade, poslovni klijenti, upravno vijeće

ZAPOSLENICI

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke:

 • Ime i prezime, OIB, spol, datum rođenja, JMBG, mjesto, općina i država rođenja, državljanstvo, radna dozvola (posjedovanje i trajanje) , adresa prebivališta/boravišta, stručna sprema, zvanje/zanimanje, podaci vezani uz radni odnos radnika (vrsta radnog odnosa, postupak koji je prethodio zapošljavanju, vježbenik, zaposlenik na probnom radu, zamjena za odsutnog zaposlenika), početak / završetak rada, stručno usavršavanje i obrazovanje (licence, uvjerenja, certifikate i dr.), status na tržištu rada, status kućanstva, bračni status, preslika osobne iskaznice, vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom, mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima, naznaka radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako, ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima, ugovorna zabrana natjecanja, broj tekućeg računa, broj djece, imena i prezimena, datumi rođenja, OIB, invalidnost djeteta, broj djece, imena i prezimena, datumi rođenja, spol, uzdržavani član – ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa stanovanja, spol, registarska oznaka vozila, matični broj osiguranika na HZZO i HZMO, prethodna zaposlenja – duljina radnog staža, porezna kartica, objava osobnih podataka radnika na internet stranicama i u tiskovinama, objava fotografije zaposlenika na internet stranicama i tiskovinama, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte.
 • u svrhu zapošljavanja, sklapanja ugovora o radu, ostvarivanja prava iz radnog odnosa, kontaktiranja. Osobni podaci zaposlenika prenosi se ovlaštenim zavodima i institucijama, državnim tijelima, tijelima lokalne i područne samouprave i ostalima isključivo temeljem zakonskih propisa. 

VANJSKI SURADNICI

 • Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, adresa , broj tekućeg računa i naziv banke, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa. Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja. Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. 

KORISNICI OSNOVNE DJELATNOSTI VODITELJA OBRADE (PACIJENTI)

 • Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, adresa, broj tekućeg računa i naziv banke, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, podaci o Vašem zdravstvenom stanju, Vašem religijskim uvjerenjima, ukoliko ona utječu na način liječenja, medicinske postupke, prehrambene navike i sl.
 • Osobni podaci se prikupljaju u svrhu liječenja, dijagnosticiranja, praćenja bolesti putem inovativne tehnologije, obavljanja virtualne ambulante i sl., radi sklapanja Ugovora, u svrhu kontaktiranja, a sve temeljem poštivanja/ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade, izvršenja ugovora i dobivenih privola.
 • Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku svrhe obrade osobnih podataka, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. 

VIRTUALNA AMBULANTA

 • Prilikom registracije na portal virtualne ambulante, voditelj obrađuje podatke koje mu daje sam ispitanik i to: ime i prezime, adresa, OIB, email adresa, osobno ime (username) i lozinka (password) kao nužni podaci da bi mogao postati registriranim korisnikom portala, a nakon toga i podaci o njegovom zdravstvenom stanju. Osobno ime i lozinka koju ispitanik upisuje vidljiva je samo ispitaniku, a u sustavu se pohranjuje u kriptiranom obliku.
 • Osobni podaci koji se prikupljaju putem portala pohranjeni su u sustavu za vrijeme trajanja liječenja ili za vrijeme trajanja registracije ispitanika kao korisnika portala nakon čega se trajno brišu. 

POSLOVNI KLIJENTI

 • Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke: ime i prezime zakonskih zastupnika trgovačkih društava,  obrtnika i ostalih pravnih osoba, OIB, prebivalište i broj računa za izvršenje uplata, kao i ostali javni podaci vezanih za osobne kontakte.
 • Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja Ugovora i kontaktiranja.
 • Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. 

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

 • Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke: Ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta/boravišta, broj žiro računa i naziv banke., broj mobitela/telefona, a mail adresa u svrhu rada Upravnog vijeća i ostvarivanja prava članova vijeća koja mu po toj osnovi proizlaze, u svrhu kontaktiranja
 • Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.
 • Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.
 • Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.
 • Voditelj obrade osobne podatke obrađuje temeljem:  Zakonskih obveza: Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koja smo dužni vršiti prema važećim propisima; Realizacija ugovora: Osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili; Privole koju ste nam dali radi obrade Vaših osobnih podataka; Legitimni interes; Zaštite ključnih interesa ispitanika ili trećih osoba; Izvršenja zadaća od javnog interesa.
 • Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka odnose se na zapošljavanje i ostvarivanja prava iz radnog odnosa, kontaktiranja, isplata naknade, sklapanja i izvršenja ugovornih i ostalih obveza, pružanje zdravstvene skrbi, ostvarivanja osnovne djelatnosti voditelja obrade, i slično.

RAZDOBLJE ČUVANJA

 • Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno zakonskim i ostalim propisima ili odlukama ili općem aktu Voditelja obrade.
 • Vaše osnovne osobne podatke načelno brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

UPRAVLJANJE PRIVOLAMA

 • Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka.
 • Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem: e-maila : info-gdpr@magdalena.hr ili  putem pošte na adresu: MAGDALENA – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2
 • Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.
 • U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

PRAVA ISPITANIKA

 • a)  pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
 • b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 • c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 • d) Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
 • e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 • g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 • h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
 • i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 • j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev
 • k)  Pravo na ograničenje obrade:

  Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: 
 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima 
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

 • Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima: ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi, ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti , ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem , ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje imamo prema istima, ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti

TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE

 • Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava .
 • Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

OSOBNI PODATCI NA INTERNETSKIM STRANICAMA

 • Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu.
 • Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podatci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.
 • Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice mogu sadržavati „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.
Scroll to Top
Call Now Buttonod 8:00-15:30 h